Bảng giá hosting

Cloud Host 2

840.000 / 12 Tháng

  Website 1
  Dung lượng đám mây 2000 MB
  Băng thông 30 GB
  Addon Domain 0
  Park/Sub Domain Không giới hạn
  FTP Account Không giới hạn
  My SQL 1
  Tùy chọn Multi-PHP ( 5.6 – 7.4)
  Chứng thư số SSL

   

Cloud Host 4

1.800.000 / 12 Tháng

  Website1 2
  Dung lượng đám mây 5500 MB
  Băng thông Không giới hạn
  Addon Domain1 1
  Park/Sub Domain Không giới hạn
  FTP Account Không giới hạn
  My SQL 5
  Tùy chọn Multi-PHP ( 5.6 – 7.4)
  Chứng thư số SSL

   

Cloud Host 5

2.880.000 / 12 Tháng

  Website 4
  Dung lượng đám mây 7500 MB
  Băng thông Không giới hạn
  Addon Domain 3
  Park/Sub Domain Không giới hạn
  FTP Account Không giới hạn
  My SQL 9
  Tùy chọn Multi-PHP ( 5.6 – 7.4)
  Chứng thư số SSL

   

Cloud Host 6

4.800.000 / 12 Tháng

  Website 6
  Dung lượng đám mây 15000 MB
  Băng thông Không giới hạn
  Addon Domail 5
  Park/Sub Domain Không giới hạn
  FTP Account Không giới hạn
  My SQL 15
  Tùy trọn Multi-PHP(5.6 – 7.4)
  Chứng thư số SSL

   

Cloud Host 7

6.600.000 / 12 Tháng

  Website 11
  Dung lượng đám mây 20000 MB
  Băng thông Không giới hạn
  Addon Domain 10
  Park/Sub Domain Không giới hạn
  FTP Account Không giới hạn
  My SQL 15
  Tùy chọn Multi-PHP ( 5.6 – 7.4)
  Chứng thư số SSL